Sól epsom (sól gorzka)
Sól epsom (sól gorzka)
1kg 12zł


Witam zainteresowanych. Ten produkt jest praktyczny i niezastąpiony.
SIARCZAN MAGNEZU SIEDMIOWODNY
Wzór chemiczny : MgSO2+7H2O
Synonimy : brak
Numer CAS : 10034-99-8
Numer WE :  231-298-2
Właściwości fizyczne i chemiczne
Forma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: 5,5 – 6,5 (50 g/l H2O; 20°C)
Temperatura topnienia: rozkład >150°C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość: 1,68 g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: około 900 kg/m3
Rozpuszczalność: - w wodzie: 710 g/l (20°C); - w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych