MLM

POLITYKA PRYWATNOŚCI FIRMY NAJMAR NAJDEK MAREK

Niniejsza Polityka Prywatności dostosowana jest do wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) obowiązujące od 25 maja 2018 r zwane również RODO.

Celem naszej Polityki Prywatności jest podanie poniższych informacji.
  1. Nazwa administratora pozyskanych prywatnych danych osobowych
  2. Twoje prawa dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych
  3. Twoje obowiązki
  4. Zasady bezpieczeństwa ochrony danych
  5. Kto i na jakich zasadach może otrzymać Twoje dane
  6. Okres przechowywania danych
  7. Powód i zakres przetwarzania danych
  8. Pliki cookie
  9. Postanowienia końcowe

 

1. Nazwa administratora pozyskanych prywatnych danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Marek Najdek jako właściciel firmy NAJMAR Marek Najdek, z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach (43-502) przy ul. Bolesława Prusa 28, NIP: 8821331110, regon: 890589785, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem 8576/2004, zwany dalej Administrator.

Administrator

Dane każdego użytkownika są przetwarzane wyłącznie przez Administratora bądź upoważnioną  osobę. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną na adres sklep@najmar.pl albo pisemnie na adres: Najmar, ul. B. Prusa 28, 43-502 Czechowice-Dziedzice.


2. Twoje prawa dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych
Z uwagi na dobrowolny charakter podania swoich danych osobowych posiadasz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia lub całkowitego usunięcia.

W każdej chwili z mocy art. 7 ust. 3 RODO masz prawo odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych informując nas drogą mailową na adres bok@najmar.pl lub listownie na adres: Najmar, ul. B. Prusa 28, Czechowice-Dziedzice 43-502.

Zastrzegamy sobie ewentualną weryfikację osoby wnioskującej na odległość.

Swoje prawa możesz wyegzekwować przesyłając do nas wniosek o swoim żądaniu, korzystając z formularza kontaktowego na stronie www.najmar.pl lub wysyłając go tradycyjną pocztą na adres Najmar, ul. B. Prusa 28, 43-502 Czechowice-Dziedzice.

My zapewniamy, iż każde takie zgłoszenie będzie rozpatrywane w trybie nadzwyczajnym w możliwie najkrótszym czasie, a informacje o zrealizowanym zgłoszeniu otrzymasz natychmiastowo.

Jednakże w przypadku dochodzenia swoich roszczeń, żądań uprawnionych urzędów, rozwiązywania sporów, wsparcia w zakresie postępowań sądowych lub podjęcia innych kroków dozwolonych przez prawo, realizacja zgłoszeń może ulec wydłużeniu na okres czasu od nas niezależny ale nie dłuższy niż ukończenie wszelkich sporów.

Posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


3. Twoje obowiązki

Dokonując zakupów poprzez sklep najmar.pl powinieneś zachować szczególną ostrożność wpisując swoje dane potrzebne do realizacji zamówienia. Jeśli takie zamówienie składasz na nie swoim komputerze ale np. w kafejce internetowej, za każdym razem zwracaj uwagę na prawidłowe opuszczenie strony internetowej i zamknięcie przeglądarki. Pamiętaj, że przesyłanie danych przez Internet nigdy nie jest całkowicie bezpieczne. My dołożymy wszelkich starań aby chronić Twoje dane, jednak nigdy nie możemy zapewnić bezwzględnego bezpieczeństwa danych, które przesyłasz do naszego serwisu. Transmisja danych odbywa się na Twoje ryzyko.

Jesteś zobowiązany do aktualizowania swoich danych wysyłając ”Wniosek o zmianę danych” elektronicznie na adres bok@najmar.pl. Wniosek znajduje się w Załącznikach. tutaj


4. Zasady bezpieczeństwa ochrony danych

Dane, które nam dobrowolnie podałeś, lub które o Tobie zbieramy, są przechowywane na bezpiecznych serwerach. Zastosowane środki bezpieczeństwa zapewniają pełną poufność, ochronę (szyfrowanie dostępu, stosowanie protokołów SSL) przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem czy uszkodzeniem Twoich danych. Pracownik naszej firmy mający dostęp do danych naszych klientów jest przeszkolony w zakresie wykorzystania i przechowywania danych osób w odniesieniu do aktualnie obowiązującego prawa.


5. Kto i na jakich zasadach może otrzymać Twoje dane

Nie sprzedajemy, nie użyczamy, nie przekazujemy pozyskanych danych swoich klientów. Wyjątkiem od tej reguły jest otrzymanie Twojej zgody na tę czynność, albo w odpowiedzi na wniosek uprawnionych organów czy urzędów państwowych.

Twoje dane osobowe przekazujemy tym dostawcą usług, którzy uczestniczą w realizowaniu naszych usług na rzecz Klienta.

Dostawcami są: dostawcy Internetu; dostawcy hostingu; dostawcy usług księgowych; brokerzy firm kurierskich; firma kurierska InPost; dostawcy systemów analitycznych tzw. analizy ruchu w Witrynie; dostawcy systemów do marketingu Internetowego.


6. Okres przechowywania danych

Czas przechowywania danych osobowych uzależniony jest od uwarunkowań prawnych jakie firma musi wypełnić, w szczególności wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości.

Dobrowolnie przekazane Administratorowi przez Klienta swoich danych są przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na dalsze ich przetwarzanie. Wyjątkiem są roszczenia i związane z tym czynności, odnoszące się do osoby, której dane dotyczą. Wtedy usunięcie tych danych nastąpi po czasie przedawnienia roszczeń.

Minimalny czas przechowywania danych Klienta, to czas potrzebny na realizację bieżącej umowy.


7. Powód i zakres przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych każdego klienta jest konieczne dla zapewnienia prawidłowości świadczonych przez nas usług. Z realizacją zamówienia nieodłączne jest m.in.: odpowiedź na złożone zamówienie; powiadomienie firmy kurierskiej telefonicznie bądź elektronicznie o odbiorze przesyłki oraz w momencie zaginięcia przesyłki wyjaśnianie całego zdarzenia celem odzyskania przesyłki lub ponowne jej nadanie; ewentualny kontakt mailowy lub telefoniczny z kupującym celem doprecyzowania jego zamówienia bądź też celem uściślenia/wyjaśnienia wynikłych ewentualnych nieprawidłowości podczas składania zmówienia. Cele niezbędne do realizacji obowiązków wynikających z organizowanych projektów (np. czynności kontaktowania się, wyjaśniania, dostarczania, przyznanej nagrody konkursowej, prowadzenie list rabatów i prowizji). Przetwarzanie danych dotyczy także rozpatrywania Twojej ewentualnej reklamacji, odpowiadanie na Twoje zapytania wysyłane poprzez formularz kontaktowy na www.najmar.pl czy na bok@najmar.pl. Przetwarzanie danych wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez firmę, czy też wynikającą z realizacji obowiązków nałożonych przepisami prawa, prowadzenie korespondencji z konsumentami, przekazywanie konsumentom bezpłatnych próbek towarów, pomoc konsumentom używającym nasze produkty, poradnictwo, udzielanie informacji o właściwościach i sposobie stosowania naszych produktów.

Informujemy, że przekazywane dane osobowe podwykonawcom jest możliwe wyłącznie na podstawie podpisanej umowy o współpracy, z której wynikać będzie, iż przekazane dane będą wykorzystywane zgodnie z RODO tylko na potrzeby wykonania umownej usługi.

Podanie swoich danych zawsze jest dobrowolne ale niezbędne do prawidłowego świadczenia naszych usług, lub aby realizacja naszych usług była zgodna z wymaganiami prawnymi.

Podanie danych osobowych może być niezbędne, jeżeli na firmie będzie ciążyć obowiązek prawny wynikający z wymogu ustawowego.

Dane osobowe, które są przez nas gromadzone.

- Dane otrzymane bezpośrednio od ciebie: wypełniając formularz zakupowy czy kontaktowy na stronie www.najmar.pl, wysyłając wiadomość na adres skrzynki e-mail bok@najmar.pl lub kontaktując się z nami telefonicznie na numer tel. komórkowego 507 123 124, lub w inny sposób.

Dane, które podaje Klient rejestrując się to:

- płeć przedstawiciela; - imię i nazwisko; - ulica, nr domu/lokalu; - miejscowość i kod pocztowy; - nr telefonu; - adres e-mail; - adres korespondencyjny, jeśli inny niż zameldowania.

Przedsiębiorca podaje dodatkowo:

- rodzaj przedsiębiorstwa; - nazwę firmy; - nr NIP; - nr rachunku bankowego.

Dane, które podaje Klient składając zamówienie to:

- imię i nazwisko; - ulica, nr domu/lokalu; - miejscowość i kod pocztowy; - nr telefonu; - adres e-mail.

Przedsiębiorca podaje dodatkowo: - nazwa firmy; - nr NIP.

Dane zbierane na twój temat to: historie Twoich zakupów czy ewentualne numery telefonów z których się z nami kontaktowałeś, a które nie były podane podczas składania zamówienia; dotyczy to również adresów mailowych.

Korzystając z naszej Witryny mogą być również pobierane inne informacje takie jak: adresy IP używanego urządzenia końcowego Klienta oraz jego dostawcy Internetu, rodzaj używanego systemu operacyjnego, rodzaj przeglądarki, nazwa domeny czy czas przeglądania stron Witryny.

Każda czynność podjęta przez Klienta może być zapamiętywana w tym korzystanie z przekierowań czy odnośników.

Podawanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla prawidłowej realizacji świadczonych przez nas usług na podstawie prawa art. 6 ust. 1 RODO.

W swojej pracy kierujemy się zasadą, że z naszymi klientami kontaktujemy się używając przede wszystkim danych, pozyskanymi bezpośrednio od niego.

Dane osobowe naszych klientów wykorzystujemy aby:

1. wykonywać swoje obowiązki wynikające z świadczenia usługi utworzenia i zarządzania kontem na podstawie prawa art. 6 ust. 1 RODO;

2. wykonywać swoje obowiązki wynikające z złożenia przez Klienta zamówienia i zawarcia z nim  umowy sprzedaży na podstawie prawa art. 6 ust. 1 RODO;

3. informować klienta po wyrażeniu przez niego zgody w ramach elektronicznej usługi informacyjnej (Newsletter) na podstawie prawa art. 6 ust. 1 RODO;

4. ustalać, dochodzić oraz bronić naszych ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności;

5. monitorować, powstrzymywać i wykrywać ewentualne oszustwa lub nadużycia popełniane za pośrednictwem świadczonych przez nas usług;

6. odpowiadać na zapytania złożone przez organy i urzędy prawnie upoważnione.


8. Pliki cookie (ciasteczka)

Pliki cookie to małe pliki tekstowe wykorzystywane do zapisywania pewnych informacji na urządzeniu końcowym użytkowników (np. komputer, telefon, tablet). Cookies nie są szkodliwe ani dla Ciebie, ani dla Twojego komputera i danych, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. Ograniczenie funkcji plików cookie może zakłócać prawidłowe korzystanie z naszej strony internetowej. Więcej na temat plików cookies dowiesz się tutaj.


9. Postanowienia końcowe.

Firma Najmar Marek Najdek zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej Polityki prywatności. Zmiany będą publikowane niezwłocznie i zaczną obowiązywać w chwili ich ujawnienia na stronie www.najmar.pl. Nasze usługi na rzecz Klienta nie zrealizowane do dnia ogłoszenia nowej Polityki prywatności, rozpatrywane będą wg wersji poprzedniej niezmienionej. Nasza Polityka prywatności nie odbiera ani nie ogranicza prawa naszych Klientów zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO).